2024.01.15

Code of conduct

För Teknikföretagens Branschgrupper AB (TEBAB) är det viktigt att
verksamheten inom bolaget och de branschföreningar som är anknutna till
Teknikföretagens Branschgrupper bedrivs på ett sätt som tydligt håller sig
inom konkurrensrättens ramar. Konkurrensrättens syfte är att stimulera fri
konkurrens vilket har Teknikföretagens Branschgruppers fulla stöd.

Teknikföretagens Branschgrupper har därför i januari 2015 antagit
följande uppförandekod.