Totalförsvaret

Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Under högsta beredskap är totalförsvar all verksamhet som då ska bedrivas. Totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret. Det övergripande målet för totalförsvaret ska vara att ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Verksamhet inom totalförsvaret ska kunna bedrivas enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet. Läs mer om totalförsvaret på Försvarsmaktens hemsida.

Beredskapsmyndigheter

60 statliga myndigheter är så kallade beredskapsmyndigheter. Det är myndigheter med särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar. Myndigheterna ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap. De 60 består av 21 länsstyrelser och 39 centrala myndigheter.

Nato

Nordatlantiska fördragsorganisationen (förkortat Nato efter det engelska namnet North Atlantic Treaty Organization), är en mellanstatlig militär allians mellan 31 stater i Europa och Nordamerika.

Läs mer

Europeiska försvarsbyrån (EDA)

Europeiska försvarsbyrån inrättades 2004. Den hjälper de 27 medlemsländerna (alla EU-länder) att utveckla sina militära resurser. Den främjar samarbete, tar fram nya initiativ och lösningar för att förbättra försvarskapaciteten och hjälper de medlemsländer som vill att utveckla en gemensam försvarskapacitet.

Europeiska försvarsfondens

Den europeiska försvarsfondens (EDF) syfte är att främja utvecklandet av en stark, konkurrenskraftig och innovativ europeisk försvarsindustri.

Frivilliga försvarsorganisationer

Frivilliga försvarsorganisationer (FFO) har funnits i mer än 100 år och spelar en viktig roll i Sveriges kris- och krigsberedskap. Det finns i Sverige 18 frivilliga försvarsorganisationer med runt 350 000 engagerade i olika åldrar. De finns på lokal nivå i hela landet. FFO har särskilda uppdrag inom krisberedskap och totalförsvar och finansieras av statliga medel genom MSB och Försvarsmakten.