2024.04.03

Dags att ge Sveriges SME:er en verklig chans i försvaret

I en debattartikel på Försvarssektorn nyheter ger SME-D försvarsminister Pål Jonson (M) förslag på hur försvarsmyndigheterna bör förbättra samarbetet med små- och medelstora företag för att stärka landets totalförsvar.

I ljuset av en alltmer orolig omvärld och Sveriges växande behov av att förstärka sitt totalförsvar, syns det klart att landet står inför en betydande utmaning. Trots en enad röst från myndigheter, medier och offentliga forum om nödvändigheten att skyndsamt bygga upp vår försvarsberedskap, framträder en oroande klyfta mellan ambition och verklighet, särskilt när det gäller små- och medelstora företag (SME). Dessa företag, som utgör ryggraden i svensk innovation, riskerar att bli försummade i en tid då deras bidrag behövs mer än någonsin. 

Vad som blivit alltmer uppenbart är att Sverige, trots goda intentioner, inte lyckas överbrygga gapet mellan teori och praktik för att verkligen dra nytta av SME:ernas potential inom totalförsvaret. Erfarenheter från Ukraina har tydligt visat vikten av dessa företags bidrag till nationell säkerhet och motståndskraft. Ändå står SME:er i Sverige inför en mur av byråkrati, rigida upphandlingsregler och en avsaknad av agila verktyg för samarbete, vilket stänger ute dem från möjligheten att bidra till Sveriges försvar på ett meningsfullt sätt.

Trots att Sverige har en lag- och regelstyrd process för offentlig upphandling, vilket är både önskvärt och nödvändigt, blir det tydligt att nuvarande system inte är anpassat till de unika behov och förutsättningar som SME:er opererar under. Det hela bygger nämligen på att företagen själva antingen har muskler för ett enskilt anbud eller muskler för att sätta ihop ett anbud med flera företag. Redan där exkluderas en mängd SME:er då dessa saknar den typen av resurser, det ligger i sakens natur. 

Dagens regelverk reflekterar dessutom en fredstidsekonomi, och tar inte hänsyn till de snabba och flexibla insatser som krissituationer och försvarssammanhang kräver. Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) saknar de verktyg som krävs för att effektivt inkludera SME:er i försvarsplanering och upphandling, vilket i slutändan kan bli kostsamt för Sverige, både ekonomiskt och säkerhetsmässigt. 

Ta exemplet med Sveriges SME:er inom drönarteknik. Här finns företag som leder utvecklingen med innovativ teknologi, där ett företag står för tillverkning, ett annat bildbehandling, ett tredje kommunikationen. Dessa företags möjlighet att samarbeta och skapa synergier som kan stärka Sveriges försvar, är en resurs som idag går till spillo. 

Vi står med andra ord inför ett kritiskt vägskäl där Sverige har möjlighet att verkligen ta vara på den innovationskraft och tekniska expertis som finns inom landets SME:er. Genom att anpassa upphandlingsprocesser, skapa incitament för samarbeten och säkerställa att dessa företag kan agera snabbt i krissituationer, kan Sverige trygga ett starkare och mer resilient försvar. För att detta ska bli verklighet krävs dock ett beslutsamt ledarskap som vågar ompröva gamla strukturer och som sätter handling framför ord. 

Det är dags för en förskjutning och den måste ledas från toppen. Vi, branschorganisationen för små och medelstora företag verksamma inom försvarssektorn, vill därför uppmana försvarsministern Pål Jonson att snarast ge ansvariga myndigheter uppdrag att utveckla praktiska verktyg och metoder för att säkerställa att all tänkbar innovation och handlingskraft tillvaratas inom det svenska militära försvaret.