2017.09.08

Stärkt försvar och samhälle genom innovationsupphandling!

Detta var frågan vi strävade efter att besvara under SACS och SME-Ds gemensamma seminarium på temat ”-Hur kan vi stärka samhällssäkerheten genom innovationsupphandling?”. Seminariet bjöd på olika infallsvinklar och intressanta diskussioner.  Bland talarna fanns representanter från Svenskt Näringsliv, Upphandlingsmyndigheten, Vinnova, FMV, MSB, Lunds Universitet och Ideon Sience Park. Samtliga talare var överens om den stora potentialen som finns och hur mycket det finns att vinna på att tillvara ta kompetens och innovation genom innovationsupphandling.

SACS och SME-Ds ordföranden, Ulf Dahlberg och Magnus Sjöland inledde med varsitt anförande där Ulf förde fram vikten av att lika viktigt som att ha rätt utrustning för en kris är det att vara förberedd kunskapsmässigt för att hantera en kris. Ulf menar att strategier för detta är en aspekt i sig som vi bör använda medvetet och nyttja i innovationsupphandlingar. Magnus gav exempel som visar på att vi kan bli bättre på att tillgodose behov genom innovationsupphandling. Han lyfte även fram utmaningen i själva definitionen av begreppet. Var och en har sin egen bild av begreppet.

Ellen Hausel Heldahl, Jurist och expert på offentlig upphandling, på Svenskt Näringsliv berättade om den nya lagen som möjliggör att gå från pris och kostnadsfokus till värdefokus. Vi måste våga ha en dialog kring den funktion som upphandlas. Lagen tillåter detta i hög uträckning. Hon pekade också på Storbritannien som länge använt sig av innovationsupphandling och därigenom ökat sin export. Ellen fick frågor kring IPR och pekade på vikten av att fastställa detta från början. Grundprincipen är att företagen äger rättigheter men just vid upphandling av säkerhet måste man ta extra hänsyn och där förekommer andra upplägg. Ellen pratade också om processen för innovationsupphandling.

Innovation i upphandling – så tillvaratar vi gemensamt potentialen. Det var titeln på Niklas Tideklev anförande. Niklas är strateg med ansvar för innovation på Upphandlingsmyndigheten. Niklas pekade, liksom Ellen, på vikten av tidig dialog. Han berättade också att Upphandling myndigheten är med och stöttar vid Innovationsupphandlingar. Titta gärna på hemsidan för tips och vägledning på området. Niklas och Ellen utbildar varje år 100-tals upphandlare runt om i landet.

Nina Widmark, Utlysningsansvarig, Vinnova delade med sig av erfarenheter och möjligheter inom innovationsupphandling. Nina efterlyste flera innovationsprojekt, i dagsläget är de inblandade i 12 st och 3 är avslutade. Nina berättade också att man genom sk beställargrupper, där man samlar tex regioner eller branscher med gemensamma behov, arbetar effektivt med att identifiera potentiella projekt, tydliga budskap och villkor.

Anna Clara Törnwall Wittgren, chef Marknad och Inköp, FMV, reflekterade kring innovation utifrån FMVs perspektiv. Försvarsområde har ju per definition ett behov av att upphandla innovation dvs produkter och tjänster som inte finns på marknaden. Upphandling genom funktionskrav ger innovation och därför vill man främja den här typen av upphandling. För detta krävs processer som uppmuntrar till nytänk, dialog i tidiga faser, regelverk som stöttar men också mer resurser till försvarsforskning och att vi inser att tid och riskbenägenhet kan vara avgörande.

Upphandling för ett säkert samhälle ur MSBs perspektiv presenterades av Håkan Axelsson. Håkan tydliggjorde att MSB inte har beställanderoll avseende innovationsupphandling, samtidigt har de förväntan på sig att främja innovation inom säkerhetsområdet. MSB är medvetna om att företagen många gånger har tekniken men att behovsbilden är oklar och att koordinering och medel saknas i kommunerna. Håkan förde även fram politikens roll samt vikten av att påverka den i rätt riktning. Tillsammans med Håkan berättade Karin Lintrup om Win Guard ett projekt som bedrivs på Ideon Sience Park i Lund sedan 2016 och som finansieras av MSB. Här arbetar man för att matcha behov med lösning inom räddningstjänsten.

Maria Björkqvist, Inköpare vid Lunds Universitet bidrog med ett exempel på en innovationsupphandling på säkerhetsområdet: Mjukvara för integration av lås och passersystem. På universitetet hade man behov av att vara tillgängliga, öppna och välkomnande. Samtidigt behöver lokalerna ha ett bra skalskydd. Hennes tips var bla att lyfta inköpsfrågorna till ledningsnivå som man har på många privata företag, vara kompetent och påläst, tydliggöra avgränsning och ha tidig dialog med företagen för att skapa handlingsutrymme. Man får räkna med att det tar tid i en stor organisation med många olika behov. Det finns dock mycket att vinna: nya produkter utvecklats!
Under ledning av Ellen Hausel Heldahl avslutades seminariet och vi kunde efter det summera ett antal punkter som med säkerhet ger oss fler innovationsupphandlingar och stärkt försvar och säkerhet:

#Se till att ledningen är intresserad. Flytta in inköp i styrelserummet
#Etablera processer som stödjer innovation och nytänk
#Ha en tillåtande miljö. Innovation kräver riskbenägenhet
#Skapa mötesarenor för tidig dialog mellan behovsägare och entreprenörer