2017.08.18

SME-D svarar på remiss av betänkandet informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

SME-D har givits tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remiss:

Allmänt om betänkandet
Utredningen har som helhet föreslagit ett svenskt införande av NIS-direktivet som är välövervägt och bra. De krav som NIS-direktivet ställer på medlemsstaterna hanteras i huvudsak väl, dock finns en förbättringspotential när det gäller att åstadkomma faktisk operativ förmågehöjning inom de berörda sektorerna.

Läs hela remissvaret här.